گارانتی بین المللی
مشتریان می توانند از گارانتی بین المللی مربوطه در ایران و در خارج از ایران استفاده نمایند.
موارد شامل گارانتی در ایران و در خارج از کشور یکسان می باشد، این موارد که توسط شرکت تولید کننده محصول تعیین گردیده است، درصفحه مشخصات و در شناسنامه محصول به تفکیک آورده شده است.
همچنین نمایندگی های رسمی برند به همراه آدرس به منظور استفاده گارانتی و خدمات پس از فروش در شناسنامه محصول به تفکیک مشخص گردیده است.

*مراکز رسمی در کشورهای دیگر موظف به بررسی اصالت و خدمات پس از فروش می باشند.