گارانتی محصولات
تمام ساعت های ارائه شده در وب سایت تجاری پل کالا باگارانتی رسمی(بین المللی)از شرکت سازنده برند ارائه می گردد.

بررسی اعتبار گارانتی بین المللی

ازدیدگاه کمپانی سازنده،تنها گارانتی شرکتی که از سوی سایت رسمی برند به عنوان نمایندگی رسمی توزیع وخدمات پس از فروش آن برنددر ایران معرفی شده،معتبر است. نمایندگی رسمی برند در ایران به منظور استفاده گارانتی درقسمت صفحه مشخصات محصول مشخص گردیده است.

موارد شامل گارانتی

این موارد درایران ودرخارج از ایران یکسان می باشد،این مواردکه توسط شرکت تولید کننده محصول تعیین گردیده است درصفحه مشخصات محصول به تفکیک آورده شده است