کورنوگراف
دارای کرنوگراف فعال مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و تایید شده توسط شرکت بین المللی فسیل گروپ