عقربه های شب تاب
استفاده از تکنولوژی های لومیبرایت (LumiBrite) و فلورسنت ( بر پایه ذخیره نور در روشنایی و آزاد شدن آن در تاریکی ) برخلاف مواد رادیو اکتیو فاقد هرگونه مواد سمی و خطرات احتمالی بوده و سلامت انسان و محیط زیست را تضمین می کند.