ضدآب تا عمق 50 متر
مقدار فشاری که آب در عمق 50 متری بر ساعت وارد می کند.